[rank_math_breadcrumb]
Estimert lesetid: 4 minutter

Bioteknologiloven – hva mener de ulike partiene?

Skrevet av Katinka Thors

Publisert 24. januar 2020
Oppdatert: 01/09/2020 Kategorier:

Bioteknologiloven er til revidering og det er mange som lurer på hva de ulike partiene mener. Her er en oversikt over hvor de ulike partiene står i saker som gjelder assistert befruktning og reproduktiv helse.

Les mer om saksgangen på Stortinget her. Når kan vi forvente oss at lovendringen trer i kraft?

Arbeiderpartiet (49 repr.)

Arbeiderpartiet vil:

 • hjelpe flere til å få barn ved å tillate eggdonasjon
 • åpne for assistert befruktning for enslige
 • ikke tillate surrogati. For barn født i utlandet som opplever manglende rettigheter når de kommer til Norge, skal barnas beste settes først.
 • gjøre det mulig å stå i kø for assistert befruktning og adopsjon samtidig
 • at alle kvinner som ønsker det, skal få tilbud om tidlig ultralyd
 • Innføre NIPT-test for gravide som har rett på fosterdiagnostikk

Kilde: Arbeiderpartiets nettsider og partiprogram

Høyre (45 repr.)

Høyre vil:

 • utvide tilbudet om assistert befruktning til enslige, dersom vilkårene om å gi barnet trygge og gode oppvekstforhold er oppfylt i det enkelte tilfelle.
 • at alle donorbarn født ved donasjon i Norge, ved fylte 15 år skal ha rett til å få vite sitt biologiske opphav.
 • at eggdonason, med kjent donor, skal tillates.
 • at lagring av egg og eggstokkvev på medisinsk grunnlag også skal omfatte medisinske tilstander som kan medføre infertilitet i ung alder.
 • si nei til surrogati, men ikke straffe personer som får utført surrogati i utlandet.
 • at det offentlig ikke skal tilrettelegge for rutinemessig screening av egenskaper, tilstander eller sykdom hos et foster, uten at det foreligger en særskilt risiko som tilsier dette.

Kilde: Høyres nettsider og partiprogram

Fremskrittspartiet (27 repr.)

Fremskrittspartiet mener at:

 • Norge ikke bør ha strengere regler innenfor gen- og bioteknologi enn andre land det er naturlig å sammenlikne seg med.
 • det må være en lovmessig forutsetning for assistert befruktning at det biologiske opphavet klart kan defineres som én biologisk mor og én biologisk far. Det vil således være en forutsetning for eggdonasjon og sæddonasjon at donor er kjent.
 • det bør være mulig å benytte preimplantasjonsdiagnostikk og fosterdiagnostikk, og ultralyd skal kunne brukes også før 12 svangerskapsuke der dette er ønsket og faglig forsvarlig.
 • Norge har strenge regler med hensyn til behandling av ufrivillig barnløshet. Dette medfører at metoder som tilbys i andre land, og som der er akseptert som medisinsk forsvarlig, ikke er en del av det norske behandlingstilbudet.

Kilde: Fremskrittspartiets nettsider og partiprogram.

Da Fremskrittspartiet vedtok sitt partiprogram for 2017 til 2021, tok de ikke stilling til spørsmålet om assistert befruktning til enslige. Ved landsmøtet i 2018 ble det klart at Fremskrittspartiet støtter assistert befruktning til enslige, men at det ikke betyr at dette trenger å være subsidiert av skattebetalernes penger. Det viktigste er at forbudet mot assistert befruktning oppheves, slik at den enkelte kan velge å benytte seg av denne muligheten, uten at det er et forbud i veien. Les mer om dette her

Senterpartiet (19 repr.)

Senterpartiet vil:

 • ha en restriktiv politikk når det gjelder bruk av stamceller og genteknologi, men åpne for unntak når det gjelder diagnostikk og behandling for alvorlige, arvelige og livstruende sykdommer.
 • ha en restriktiv bruk av DNA-opplysninger i offentlig virksomhet og forbud mot bruk av slike opplysninger i kommersiell virksomhet.
 • opprettholde regelen om at fostervannsdiagnostikk bare skal tilbys risikogrupper.
 • ikke innføre rutinetilbud om tidlig ultralyd til alle friske gravide, men sikre at dagens retningslinjer for tilgang til tidlige ultralyd blir praktisert likt over hele landet.
 • innskrenke muligheten til å benytte surrogati-tjenester i utlandet, og videreføre det nasjonale forbudet mot surrogati.
 • assistert befruktning skal være forbeholdt par.
 • ikke åpne for eggdonasjon og embryodonasjon i Norge

Kilde: Senterpartiets nettsider og prinsipp- og handlingsprogram 2017-2021

Sosialistisk Venstreparti (11 repr.)

Sosialistisk Venstreparti ønsker:

 • at bruk av surrogati ikke tillates. SV vil arbeide for å sikre god offentlig informasjon om dilemmaer, farer og risiko både for surroatmødre og biologiske foreldre.
 • erstatte fostervannsprøven med NIPT-testen. Det vil redusere faren for spontanabort og gi trygg informasjon om helsen til fosteret tidligere i svangerskapet.
 • at eggdonasjon tillates
 • at også enslige kvinner får rett til sæddonasjon i Norge

Kilde: SV sine nettsider

Kristelig Folkeparti (8 repr)

Krf ønsker:

 • ikke å åpne opp for eggdonasjon i Norge.
 • å verne om det ufødte liv og ser at det er etisk problematisk når befruktede egg destrueres. Krf ønsker derfor å unngå så langt det er mulig å befrukte flere egg enn de som settes inn i kvinnens livmor.
 • å avvikle tilbudet om sæddonasjon da de mener det er viktig at vi legger opp til et samfunn der flest mulig får vokse opp og kjenne sitt eget biologiske opphav.
 • ikke å tillate undersøkelser av befruktede egg og preimplantasjonsdiagnostikk (PGD)

Kilde: KrF sine nettsider.

Venstre (8 repr)

Venstre vil

 • åpne for eggdonasjon
 • tillate altruistisk surrogati i Norge
 • åpne opp for genterapi på fostre for å behandle tilstander som manifesterer seg tidlig i svangerskapet og som fører til uopprettelig skade allerede før fødselen.
 • åpne opp for assistert befruktning for enslige
 • sette krav til helseforsikring, oppfølging av surrogatmødre og avtaler for nordmenn som ønsker å benytte seg av surrogati i utlandet
 • sikre at retten til lagring av ubefruktede egg eller eggstokkvev også omfatter tilstander som kan medføre infertilitet i ung alder.

Kilde: Venstre sine nettsider. og partiprogram

Miljøpartiet De Grønne (1 repr.)

De Grønne vil:

 • oppheve forbudet mot eggdonasjon og åpne for at par som mottar eggdonasjon samtidig skal kunne benytte sæddonasjon.

Rødt (1 repr.)

Rødt mener at:

 • eggdonasjon kan tillates under strenge forutsetninger og kan ikke sidestilles med sæddonasjon da den medisinske prosessen for å hente ut egg er mye mer omfattende.
 • donasjon av overskuddsegg bør være mulig, under forutsetning at det ikke skal åpne for legalisering av eggdonasjon på kommersiell basis.
 • tilgjengelig teknologi for behandling av infertilitet som finnes og bør være tilgjengelig likestilt mellom kjønnene slik at assistert befruktning ikke kan forbeholdes par. Også enslige bør få tilgang på de mulighetene som ligger i bedret teknologi.

Kilde: Rødt sine nettsider og partiprogram

Fikk du svar på det du lurte på?

Spør oss gjerne dersom du har flere spørsmål om hva de politiske partiene mener om bioteknologi, assistert befruktning og reproduktiv helse.